Privacyverklaring, klachtenregeling & disclaimer

Laatste update: 3 juli 2020

 

Move & Mind – privacyverklaring, klachtenregeling en disclaimer

Op deze pagina lees je meer over de Privacyverklaring, de Klachtenregeling en Disclaimer

Wij gaan uiterst voorzichtig om met jou en je gegevens, wil je weten hoe? Lees verder! Heb je een klacht of vraag, laat het ons weten.

 

Move & Mind – privacyverklaring

Privacyverklaring Move & Mind - Privacyverklaring klachtenregeling disclaimer

Move & Mind, gevestigd op de Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018).

 

Op alle persoonsgegevens die wij verwerken bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. Wij zullen deze informatie niet voor een ander doel gebruik dan waarvoor wij deze hebben verkregen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Behalve wijzelf hebben ook derden beperkt toegang tot de gegevens. Middels een sub-verwerkers-overeenkomst met de betreffende partij(en) is vastgelegd met welk doel zij voor ons werkzaamheden uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot persoonsgegevens. Na uitvoeren van de opdracht wordt de subverwerker toegang ontzegd en geëist eventuele persoonsgegevens direct te verwijderen. Alle betrokken partijen hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens:

Move & Mind
Barchman Wuytierslaan 51
3819 AB Amersfoort

Tel: +31 6 10487396

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. 

Dit dossier bevat;

 • aantekeningen over uw gezondheidssituatie;
 • gegevens over de behandelingen;
 • medische gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn;
 • gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Move & Mind werkt nauw samen met de aangesloten specialisten. Het verstrekken van privacy gegevens voor een overleg gebeurt alleen na expliciete toestemming hiervoor.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft de intentie geen gegevens te verzamelen van website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@move-mind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst;

 • De samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Administratieve doeleinden (dossiervorming);
 • Je een passende dienst aan te kunnen bieden;
 • Om de website te kunnen beheren en onderhouden;
 • Om het gedrag op de website (anoniem) te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We maken gebruik van de volgende derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het beheer en onderhoud van onze website.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn persoonsgegevens klanten

Wij zijn wettelijk verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Move & Mind  gebruikt social media buttons voor onder andere Facebook en Linked-In. In de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen kunt u lezen wat zij precies met de verzamelde informatie doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens waar nodig;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van onze domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Binnen de EU

Wij gebruiken geen hosting- of webservers en slaan geen back-upgegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen met je verzoek. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@move-mind.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Analytische cookies

Voor statistieken en om de website te optimaliseren maken we gebruik van Google Analytics. We maken gebruik van IP-masking. Google analytics verwijdert voor ons de laatste cijfers van IP adressen zoadat de gegevens niet terecht komen bij Google.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Move & Mind behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de website, ga je akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 01-05-2020.

Indien je, na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan contact met ons op.

 

Move & Mind – Klachtenregeling

Klachtenregeling Move & Mind - Privacyverklaring klachtenregeling disclaimer

Goed contact met ons is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de geleverde zorg, toch kun je van mening zijn dat je onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Je opmerkingen of klachten bieden ons de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. 

Hieronder kun je lezen wat je kunt doen als je suggesties of klachten hebt.

Probeer samen met ons het probleem op te lossen. We stellen het op prijs als wij direct de gelegenheid krijgen de oorzaak van je klacht met je te bespreken.

 

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als wij niet weten dat je ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor we samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen. Je kunt je klacht versturen naar info@move-mind.nl

Beoordeling door de Klachtencommissie

Als het bespreken van je klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of je wilt een onafhankelijke uitspraak over je klacht, dan kun je jouw klacht melden bij een onafhankelijk geschillencommissie. Op de volgende website vindt je meer informatie https://www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/

 

Move & Mind – disclaimer

Disclaimer Move & Mind - Privacyverklaring klachtenregeling disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de eigenaar zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De eigenaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring.

Multidisciplinaire samenwerking

Move & Mind werkt nauw samen met de aangesloten specialisten. Alle aangesloten specialisten zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen en hebben een eigen privacyverklaring en klachtenregeling. Move & Mind is op geen enkele manier aansprakelijk voor het handelen van de aangesloten specialisten.

Informatie op de website

De lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag naar aanleiding van de informatie die beschreven staat op de website. Aan de informatie op de website kan de lezer geen rechter ontlenen. Wij hebben de informatie op een zorgvuldige manier weergegeven en naar ons beste weten geplaatst.

De informatie die gegeven wordt op de website is nimmer een vervanging voor de adviezen van een gekwalificeerde arts of therapeut. De oefeningen, tips en adviezen kunnen eventueel leiden tot het verbeteren van de gezondheid van de lezer. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

Onderbouwd door onderzoek

De artikelen die we schrijven onderbouwen we met de wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van pijn en vermoeidheid.  We maken gebruik van verschillende bronnen zoals Pubmed, Google Scolar en verschillende vakbladen.

Onpartijdigheid

Bij Move & Mind werken we niet samen met adverteerders en worden we niet gesponsord. Dit doen we omdat we vrij willen zijn in de berichten die we plaatsen.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.